Laboratorul de toxicologie


1) Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) Determinarea concentraţiei de alcool în sânge/ urină;
b) Expertiza medico-legală pentru interpretarea retroactivă a alcoolemiei;
c) Determinarea carboxihemoglobinei, a methemoglobinei a barbituremiei, a colinesterazei, a conţinutului de clor, acizi, baze, a formaldehidei, a carbofuranului, a conţinutului de florură, a arseniului, a mercurului;
d) Extracţia eterică;
e) Determinarea DNOC( examen dinitro-orto-cresol) ;
f) Investigaţii orientative pe conţinut gastric, corpuri delicte;
g) Cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric;
h) Dozarea alcoolului metilic;
i) Determinarea prezenţei nitriţilor, nitraţilor, parationului, carbetoxului;
j) Examenul cromatografic pe placă;
k) Dozare substanţe psihotrope cu caracter bazic şi neutru;
l) Screening pentru prezenţa de droguri, kit immunoassay;
m) Determinări masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv de stupefiante;
n) Examen toxicologic general;
o) Identificarea şi determinarea pesticidelor, organoclorurate, organo-fosforice şi altele;
p) Identificarea şi determinarea toxicelor volatile separabile prin distilare simplă sau antrenabile cu vapori de apă;
q) Identificarea şi determinarea toxicelor cu caracter acid – altele decât barbiturice;

2) Elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

3) Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

4) Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

5) Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere);

6) Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

7) Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

8) Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

9) Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlarie, kit-uri, etc) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului;

10) Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

11) Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului;

12) Asigură întocmirea documentaţiei necesară obţinerii autorizaţiilor Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi deţinerii de stupefiante;

13) Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale;

14) Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor;

15) Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/ reactivilor, după expirarea termenul legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie;

16) Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor /procedurilor de utilizare;

17) Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate;

18) Asigură participarea specialiştilor toxicologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei;

19) Participă la proiectele şi programele derulate de institut;

20) Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de biroul resurse umane şi salarizare;

21) Participă şi organizează workshop-uri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

22) Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor toxicologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.

23) Colaborează cu alte laboratoare/ compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

24) Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

25) Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.Activitatea laboratorului de toxicologie:

- 1.Alcoolemii persoane
- 2.Analize toxicologice persoane
- 3.Analize toxicologice cadavre
- 4.Expertiza medico-legala de recalculare a alcoolemiei


Determinarile care se efectueaza in cadrul laboratorului:

- determinarea concentratiei de alcool in sange si/sau urina  se realizeaza prin tehnica gazcromatografica
- determinari gaz cromatografice –masspectrometrice (GC-MS ) pentru detectia drogurilor, medicamentelor, pesticidelor pe sange si/sau urina
- determinari lichid cromatograice (HPLC) pentru detectia drogurilor, medicamentelor, pesticidelor pe sange si/sau urina
- screening pentru prezenta drogurilor in urina (kit immunoassay). Detectie pentru:
opiati, cocaina,amfetamina,canabinoizi, benzodiazepine, barbiturate, antidepresanti triciclici, etc.Rezultatele positive trebuiesc confirmate prin metode gazcromatografice sau lichidcromatografice.
- determinarea alcoolului metilic
- determinarea carboxihemoglobinei
- deteminarea cianurilor
- determinarea methemoglobinei

Analizele toxicologice pentru persoane se efectueaza la solicitarea persoanelor juridice
(organe de politie, Parchete, Servicii de Medicina Legala judetene, spitale, etc) sau la solicitarea persoanelor fizice (pentru detectarea drogurilor in sange si/sau urina).

Analizele toxicologice pentru cadavre se efectueaza la solicitarea  Laboratorului de prosectura din cadrul INML sau a Serviciilor de Medicina Legala judetene.

Alcoolemiile pentru persoane se efectueaza  la cererea organelor de politie sau a persoanelor fizice.

In cadrul Laboratorului de toxicologie functioneaza Comisia de Expertiza medico-legala de recalculare a alcoolemiei, efectuarea rapoartelor de expertiza fiind solicitata de organele de politie, Parchete, instantele judecatoresti

Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurãri în legãturã cu traficul rutier, în vederea determinãrii alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, din dispoziţia organelor abilitate, se poate face în cadrul Institutului Medico-Legal de cãtre personalul medical.
Recoltarea probelor biologice se face de cãtre personalul medical, în prezenţa poliţistului rutier care va completa şi procesul-verbal
Determinarea, în vederea probaţiunii judiciare, a alcoolemiei sau a prezenţei în organismal unei persoane a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumite în continuare droguri, se realizeazã numai în laboratoarele de toxicologie din cadrul instituţiilor medico-legale.

     Costul prestaţiei medico-legale incluzând şi preţul trusei standard, se achitã potrivit legii.

  Probele biologice ce pot fi recoltate de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurãri în legãturã cu traficul rutier, în vederea determinãrii alcoolemiei sau a prezenţei în organism a drogurilor, sunt reprezentate prin:

    a) sânge, pentru determinarea alcoolemiei;
    b) sânge şi urinã, pentru determinarea prezenţei în organism a drogurilor.

Probele biologice menţionate se recolteazã in trusa standard,atat în vederea determinãrii alcoolemiei cat si a determinãrii prezenţei drogurilor în organism.
Pentru determinarea alcoolemiei se vor recolta douã probe de sânge la un interval de o orã una faţã de cealaltã, fiecare probã fiind reprezentatã printr-o cantitate de 10 ml sânge.
Atunci când rezultatul testãrii cu un mijloc tehnic certificat nu indicã prezenţa alcoolului în aerul expirat recoltarea celei de-a doua probe de sânge nu mai este necesarã, putând fi efectuatã numai la cererea persoanei în cauzã
În cazul în care nu au fost recoltate douã probe de sânge, la un interval de o orã una faţã de cealaltã, nu se va putea efectua estimarea retroactivã a alcoolemiei
Pentru determinarea prezenţei în organism a drogurilor se recolteazã:

a) o probã de sânge în cantitate de 20 ml
b) o probã de urinã în cantitate de cel puţin 20 ml.