Laboratorul de serologie medico legala


1) Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) Prima expertiză medico-legală de cercetare a filiaţiei - primul examen serologic (mamă, copil şi presupusul tată);
b) Noua expertiză medico-legală de cercetare a filiaţiei - examenul serologic complex;
c) Expertiza medico-legală a filiaţiei pe baza examenului sistemului human leucocyte antigens;
d) Determinarea antigenelor de grupsangvin pe fragmente de ţesuturi sau organe cadaverice;
e) Investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secreţii şi umori de pe corpurile delicte;
f) Examenul frotiului pentru decelarea spermei;
g) Examenul petelor de spermă;
h) Examenul descriptiv şi comparativ al firelor de păr;
i) Examenul grupei de sânge la persoane şi la cadavre;
j) Examenul petelor de sânge pe corpuri delicte;
k) Investigarea altor pete biologice, salivă, fecale, urină, lichid amniotic;
l) Expertiza medico-legală a capacităţii de procreere – Realizarea Spermogramei
m) Efectuează alte tipuri de determinări – Ag HBS (antigent de suprafaţă hepatita B), HCV ( antigen de suprafaţa hepatita C) , HIV( virusul imunodeficienţei umane), sifilis, prin folosirea testelor rapide, de screening;
n) Identificarea pe material fotografic;
o) Expertiza antropologică pe material osos;
p) Expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor;
q) Expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuşcării, pentru stabilirea distanţei de la care s-a tras cu arma de foc;
r) Expertiza medico-legală privind stabilirea perioadei de concepţie;
s) Expertiza privind identificarea unei persoane;
t) Expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuşcării, pentru stabilirea distanţei de la care s-a tras cu arma de foc;
u) Expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor;

2) Elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

3) Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

4) Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

5) Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere);

6) Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

7) Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

8) Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

9) Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlarie, kit-uri, etc) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului;

10) Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

11) Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului;

12) Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale;

13) Asigură aprovizionarea permanentă cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

14) Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor;

15) Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/ reactivilor, după expirarea termenul legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie;

16) Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor /procedurilor de utilizare;

17) Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate;

18) Asigură participarea specialiştilor serologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei;

19) Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor serologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului

20) Participă la proiectele şi programele derulate de institut;

21) Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de biroul resurse umane şi salarizare;

22) Participă şi organizează workshop-uri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

23) Colaborează cu alte laboratoare/ compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

24) Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

25) Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.