Laboratorul de genetica medico legala


1) Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) Prelevarea şi conservarea probelor biologice şi a corpurilor delicte în vederea analizei ADN (acid dezoxiribonucleic);
b) Prelucrarea probelor biologice şi a corpurilor delicte în vederea analizei ADN;
c) Detecţia şi cuantificarea ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpurile delicte;
d) Expertiza prin examen ADN pentru stabilirea filiaţiei biologice, paternitate/ maternitate, pe baza testului acidului dezoxiribonucleic;
e) Expertiza prin examen ADN pentru stabilirea relaţiilor complexe de înrudire biologică, între rude de gradul I, II sau III;
f) Expertiza prin examen ADN în scop de identificare de persoane;


2) Elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

3) Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

4) Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

5) Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere);

6) Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

7) Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

8) Asigură evaluarea periodică a performanţelor laboratorului prin participarea la testele interlaboratoare de pe plan intern şi internaţional

9) Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

10) Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlarie, kit-uri, etc) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului;

11) Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

12) Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului;

13) Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale;

14) Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor;

15) Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/ reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie;

16) Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor /procedurilor de utilizare;

17) Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele medicale şi statistice din domeniul specific de activitate;

18) Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de biroul resurse umane şi salarizare;

19) Participă şi organizează workshop-uri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

20) Colaborează cu alte laboratoare/ compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

21) Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;