ATRIBUŢII LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICA
Sector de Histopatologie, Tanatochimie şi Imunohistochimie


1) Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) Prelucrarea în parafină şi examinarea unor piese cu diverse coloraţii;
b) Prelucrarea şi examinarea unei piese prin îngheţare;
c) Efectuarea testelor biochimice şi enzimatice;
d) Citirea culturilor de germeni şi a probelor biochimice;
e) Realizarea şi colorarea frotiurilor;
f) Citirea frotiurilor şi stabilirea diagnosticului;
g) Pregătirea şi turnarea mediilor de cultură;
h) Însămânţarea produselor patologice;
i) Determinări imunologice de tip ELISA( enzyme linked immunosorbent assay);
j) Determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM ale componentei C3 şi ale proteinei C-reactive;
k) Determinarea planctonului;
l) Electroforeză;
m) Determinarea acidului uric, ureei, creatininei, colesterolului, lipidelor totale, corpilor cetonici, glicemiei, bilirubinei, proteinelor, CPK-MB, conograma;
n) Determinarea de agenţi biologici, markeri cardiaci, tumorali etc. prin utilizarea de teste rapide calitative serice;
o) Alte determinări tanatochimice;

2) Elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

3) Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

4) Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

5) Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere);

6) Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

7) Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

8) Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

9) Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlarie, kit-uri, etc) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului;

10) Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

11) Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului;

12) Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale;

13) Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor;

14) Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/ reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie;

15) Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor /procedurilor de utilizare;

16) Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate;

17) Asigură participarea specialiştilor anatomo-patologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei;

18) Participă la proiectele şi programele derulate de institut;

19) Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul Resurse Umane şi Salarizare;

20) Participă şi organizează workshop-uri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

21) Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor anatomo-patologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului;

22) Colaborează cu alte laboratoare/ compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

23) Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

24) Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.


1. Laboratorul de Anatomie Patologica – Sectorul Histopatologie si Imunohistochimie desfășoară activități curente profesionale fata de solicitările medicilor legiști din INML in cadrul autopsiei medico-legale, a comisiilor instituționale (de avizare, comisie superioara) precum si din județele arondate din partea SJML (Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Ialomița, Tulcea) ce sunt explicit ordonanțate pentru acest tip de investigație de către organul de ancheta.
2. Asigură păstrarea lanțului de custodie al probei (primire, orientare macroscopica, prelucrare, conservare, distrugere) precum si efortul tehnologic de obținere a preparatului microscopic permanent (procesare țesuturi, includere in parafina, secționare blocuri parafina, colorare si montare lame), folosind colorații uzuale (HE), speciale (Lie, Perls, Gram, Albastru de Alcian, Albastru de toluidină, van Gieson, Scharlach, PTAH, PAS, Bielschowski, Weigert, Tricrom Masson, Giemsa, Roşu de Congo) precum şi reacții imunohistochimice.
3. Efectuarea examinării microscopice şi stabilirea diagnosticului histopatologic si redactarea buletinelor de analiza.
4. Asigură păstrarea în condiții corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice și a reactivilor.
5. Se îngrijește de arhivarea lamelor colorate si blocurilor de parafina in histotecă şi histoblocuri.
6. Stabilește specificațiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) și estimează cantitățile necesare pentru buna funcționare a activității laboratorului.
7. Se îngrijește de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi și material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfășurarea activității.
8. Asigură utilizarea și păstrarea echipamentului tehnologic și a sistemelor informatice în condiții de siguranță, cu respectarea instrucțiunilor/procedurilor de utilizare.
9. Asigură selectarea și predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanție.
10. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calității adoptat de Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici”.
11. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin.
12. Participă la proiectele și programele derulate de Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici”.
13. Asigură păstrarea și securitatea documentelor specifice până la arhivarea și predarea acestora la arhiva institutului.


Sectorul de Tanatochimie:
- efectuarea testelor biochimice (glucoza, acid lactic, uree, creatinină, proteine totale, calciu, magneziu, potasiu, sodiu) și enzimatice (CK-MB, amilazemie);
- determinarea planctonului (diatomee);
- determinarea de agenți biologici, markeri cardiaci prin utilizarea de teste rapide calitative serice;
- alte determinări tanatochimice si imunologice.


Sef Laborator,
Dr. Alexandra Simionescu